На лікування до Німеччини

Лікування дітей у німеччині

Як подати на розлучення в Нiмеччинi? Що потрібне для розлучення? Де і як розвестися? Вартість розлучення в Нiмеччинi.

Відповідно до § 98 FamFG розірвати шлюб в Нiмеччинi можна за наявності наступних передумов:

а винятком випадків, коли вирішення німецького суду не буде визнано ні в одній з держав, громадянами якої є подружжя.

Як подати на розлучення?

РРозлучення в Нiмеччинi можливе лише через суд, незалежно від наявності між подружжям якіх-небудь суперечок або неповнолітніх дітей. Заява про розірвання шлюбу від імені заявника може подати лише адвокат. Всі необхідні для розлучення документи підготує Ваш адвокат, у тому числі подасть заяву на наданні матеріальної допомоги (РКН), якщо у Вас недостатньо матеріальних засобів.

Що потрібне для розлучення?

Для розлучення необхідний рік роздільного мешкання, навіть якщо обидва чоловіки згодні з розлученням. При цьому роздільне мешкання не означає автоматично, що подружжя повинне жити в різних квартирах. З точки зору закону роздільне мешкання можливе і в межах однієї квартири, але тут може виникнути питання про доказ такого мешкання.

Де і як як розвестися?

ЦЦе питання потрібно вирішувати у кожному конкретному випадку, з врахуванням всіх наявних обставин. В цілому розвестися в Нiмеччинi значно складніше, ніж, наприклад в Росії, бо в Нiмеччинi розлучення можливе лише через суд. При цьому особи, що мають ВНЖ в Нiмеччинi, і ті, що є громадянами інших держав, не зобов'язані розривати шлюб в Нiмеччинi. Згідно § 17 EGBGB при розлученні суд застосовує родинне право тієї держави, громадянами якої подружжя було на момент подачі заяви про розлучення. Наприклад, якщо подружжя є громадянами Росії, то суд повинен застосувати норми Родинного Кодексу РФ. Це загальне правило, з якого є виключення.

При розлученні завжди виникає питання про те, з ким залишаться діти після розірвання шлюбу і які права має інший батько. Якщо сторони не досягли угоди з питання, з ким проживатимуть діти, це питання вирішує суд, з врахуванням всіх обставин справи, прихильності дітей і думки Відомства у справах неповнолітніх (Jugendamt). Mатеріальне положення подружжя не грає якої-небудь вирішальної ролі при визначенні місця проживання дітей після розлучення.

Чоловік, з яким залишаться проживати діти після розлучення, має право на здобуття аліментів на утримання дітей. Крім того, в певних випадках, він має право на здобуття аліментів на своє утримання. При цьому закон зобов'язує працездатну особу, що не має коштів для існування, прийняти заходи до пошуку роботи.

За загальним правилом після розлучення право на піклування дитини (Sorgerecht) зберігається за обома батьками. За заявою суд може передати Sorgerecht одному з батьків, але це не є позбавленням батьківських прав іншого. Батько, якому передане Sorgerecht, може самостійно приймати вирішення про зміну проживання, виїзду за кордон, лiкування дитини в разі захворювання, вибирати дитячу установу і тому подібне.

Порядок спілкування чоловіка з дітьми визначається або угодою сторін, або за рішенням суду. Суд встановлює час, тривалість і періодичність спілкування чоловіка з дітьми. При цьому за рішенням суду, у виняткових випадках, спілкування з дітьми може відбуватися лише у присутності працівників Jugendamt.

Крім того, з розлученням незмінно пов'язано питання про розділ майна. Якщо між подружжям є шлюбний контракт, розділ майна при розлученні здійснюється відповідно до шлюбного контракту. У відсутності шлюбного контракту розділ майна може затягнутися, як правило сторонам буває складно домовитися. У таких випадках майно подружжя необхідно ділити шляхом подання позовної заяви до суду.

Вартість розлучення в Нiмеччинi

Вартість розлучення в Нiмеччинi залежить від двох умов: доходів подружжя і кількості суперечок між подружжям. Багато питань, такі як місце мешкання дитини, розділ майна, аліменти дружини, можуть вирішитися поза рамками судового процесу, наприклад уклавши угоду про аліменти або про порядок спілкування з дитиною, і тим самим не робити ці питання предметом шлюборозлучного процесу. Таким чином, вартість розлучення може бути значно понижена.

Перш ніж почати процес розлучення, завжди має сенс звернутися до адвоката, який допоможе правильно підготувати документи для розлучення і подасть заяву до суду про розірвання шлюбу, тим самим буде ініційований шлюборозлучний процес. У адвоката ви можете отримати детальну консультацію по майбутньому шлюборозлучному процесу в своєму конкретному випадку, тим самим можна уникнути непотрібних витрат сил і засобів.

Адвокат Андрей Нодь

Source: http://www.dr-moros.de/?locale=uaДивитися відео про лікування дітей у німеччині

На лікування до Німеччини

Інформація про лікування дітей у німеччині

Вступ

Есенціальні мікроелементи (цинк, кальцій, йод, залізо, мідь, селен) відіграють значну роль у функціонуванні практично всіх органів та систем дитячого організму [1, 2]. Проведені в останні роки клініко­епідеміологічні дослідження встановили значну поширеність (до 70 %) дефіциту есенціальних мікроелементів серед усіх груп населення. Особливо вразливими до нестачі есенціальних мікроелементів є діти та підлітки. Найбільш серйозні наслідки відзначаються у випадках, коли дефіцит есенціальних мікроелементів у дитини виникає на тлі ендокринної або соматичної патології або супроводжує її [3–5].

Одним з есенціальних мікроелементів є цинк, що не накопичується в організмі. Його дефіцит доволі складно виявити клінічно на ранніх етапах, оскільки організм досить довгий час компенсує недостатність мікроелемента іншими механізмами [6]. Дефіцит цього мікроелемента призводить до порушення функцій усіх цинк­залежних ферментів організму й порушує стан епідермальної, шлунково­кишкової, репродуктивної та центральної нервової систем організму. Дефіцит цинку впливає на ріст і поділ клітин, уповільнюючи його, на кератогенез, остеогенез, гемопоез, загоєння ран, статевий розвиток і репродуктивну функцію, клітинне дихання, розвиток мозку й поведінку, а також формування антиоксидантного статусу в дітей. Цинк бере участь у клітинному метаболізмі, функціонуванні системи імунітету, має мембраностабілізуючу активність і прямий (синтез ДНК, РНК, білків) та опосередкований (через гормон росту (ГР) та інсуліноподібний фактор росту 1 (ІФР­1)) вплив на ріст [7, 8].

Метою нашого дослідження було вивчення вмісту цинку в організмі дітей та підлітків, хворих на низькорослість унаслідок соматотропної недостатності, та обґрунтування доцільності застосування цинквмісних препаратів (Цинкіт, «Вьорваг Фарма», Німеччина) у комплексній терапії таких хворих.

Матеріали і методи

У відділі дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України» було обстежено 40 хворих на низькорослість (21 хлопчик та 19 дівчаток) віком від 3 до 17 років. Контрольну групу становили 10 здорових дітей відповідного віку та статі. Діагноз часткової або ізольованої соматотропної недостатності встановлювався на підставі: 1) клінічного огляду хворого та антропометричних досліджень із визначенням маси тіла, індексу маси тіла (ІМТ), росту, SDS росту; 2) радіоімунологічних досліджень вмісту ГР (базальний та стимульований рівні) та рівнів ІФР­1 у сироватці крові.

Вміст цинку визначали у волоссі та плазмі крові за допомогою рентгенофлуоресцентного спектрометра ElvaX­med (Україна) за методикою визначення масової частки хімічних елементів у волоссі (методика № 12­4502), що атестована Українським державним комітетом із стандартизації, метрології та сертифікації і затверджена Державною санітарно­епідеміологічною службою України. За норму вважали вміст цинку у волоссі 120,0–200,0 мкг/г, а в плазмі крові — 0,7–1,2 мкг/мл незалежно від віку і статі.

В усіх хворих отримано інформовану згоду на проведення дослідження та використання отриманих даних.

Пацієнти до обстеження не отримували лікування препаратами рекомбінантного гормону росту (рГР). Зразки крові для визначення вмісту ГР брали натще, через 2 години після засинання та після проведення тесту з клофеліном (150 мкг клофеліну на 1 м2 поверхні тіла перорально із забором крові до та через 90 хвилин після прийому препарату).

Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням методів варіаційної статистики та методу різниць з обчисленням t­критерію Стьюдента. Різницю між середніми значеннями вважали вірогідною за р < 0,05, а за 0,05 < р < 0,1 констатували тенденцію до вірогідності відмінностей.

Результати та обговорення

Головною скаргою хворих із затримкою росту було гальмування швидкості росту до 2–3 см на рік за останні декілька років або навіть із моменту народження. За результатами клінічного огляду в пацієнтів із затримкою росту фіксували різний ступінь відставання у рості — від затримки фізичного розвитку до нанізму (від –1,05 SD до –6,4 SD) на тлі пропорційної будови тіла та відсутності стигм дизембріогенезу; відставання в масі тіла було пропорційним затримці росту. Індекс маси тіла був у межах середніх значень і становив від 14,0 до 24,3 кг/м2  у хворих дітей та від 14,0 до 24,3 кг/м2  у групі контролю відповідно. При дослідженні кісткового віку (за атласом Greulich & Pyle, 1982) встановлено затримку дозрівання скелета на 2–5 років. Клінічну характеристику обстежених хворих наведено в табл. 1.

Усіх хворих на соматотропну недостатність розділили на групи. Група 1 — хворі на ізольовану повну соматотропну недостатність, група 2 — хворі на часткову соматотропну недостатність. Групу 1 становили 23 пацієнти, які мали відставання в рості від –6 SD до –3 SD, ІМТ = 17,4 ± 0,6 кг/м2, відставання рентгенологічного віку від хронологічного становило 3–6 років. Хворі мали різко знижений базальний вміст ГР та ІФР­1, а рівень ГР, стимульований клофеліном, на 90­й хвилині тесту становив 0,2

Source: http://www.mif-ua.com/archive/article/35184Стаття про лікування дітей у німеччині

Терапія

Я відношу себе до “м’яких медиків” та прихильників самолікувальної енергії (перш за все за допомогою психотерапії, медитації, Цi Гун та Тай Чі). Як традиційна, так і нетрадиційна медицина чудово взаємодоповнюють себе в “інтеграційній медицині”.

Я розглядаю лікування як повсякденну модернізацію психічної збалансованості та здоров’я.

Я спеціалізуюсь в наступних напрямках психіатрії:

Оплата здійснюється по страховим полюсам або ж індівідуально.

Професійний шлях

1976 р. – закінчив медичний інститут у м. Львові за фахом “Лікувальна справа.”

1976 – 1982 рр. – професійне навчання на лікаря-фахівця психіатра та клінічна ординатура у медичному інституті м. Львовa.

1982 – 1990 рр. – лікар-психіатр Львівського психоневрологічного диспансеру.

1990 р. – переселення до Німеччини.

1996 р. – отримав вчений ступінь кандидата медичних наук в університеті міста Ульм; отримав вчене звання “доктор медицини.”

1996 – 2000 рр. – додаткова медична освіта: Глибиннa психологічно обґрунтована психотерапія в академічній психіатричній Клініці II у м. Гюнцбург / Університет м. Ульм.

2000 р. – успішна здача іспиту в Баварській лікарській палаті в Мюнхені з психіатрії та психотерапії та отримання дозволу (апробації) на відкриття приватної лікарської практики у Німеччині.

2001 р. – відкриття практики у Мюнхені з обслуговуванням пацієнтів чотирма мовами: німецькою, українською, російською та польською.

Публікація медичних статей у медичних журналах в Україні.

Source: http://www.ruspravo.de/UA/rasvod-germanii-ua.htmlLeave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed