Chapter 03 - Lord Jim by Joseph Conrad

Pochłaniające hałas kanalizacja

UCHWAŁA Nr XXXIII/196/02RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

  z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego WIELGOLAS DUCHNOWSKI w gminie Halinów

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139  z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Gminy Halinów uchwala co następuje:

Zakres obowiązywania planu

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Wielgolas Duchnowski  ,  w gminie Halinów.

Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali 1: 5000, który jest integralną częścią planu ( załącznik Nr 1  do uchwały).

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)      przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych   zasadach zagospodarowania,

2)      lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3)      wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4)      warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5)      lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6)      zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)      Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

2)      Linie rozgraniczające ulic,

3)      Obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)      Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  ,

5)      Tereny zabudowy zagrodowej,

6)      Tereny usług z zabudową mieszkaniową,

7)      Tereny usług publicznych,

8)      Tereny rolne,

9)      Tereny zieleni leśnej,

10)  Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu,

11)  Granice zasięgu stanowisk archeologicznych.

 Orientacyjne linie rozgraniczające ulic i dojazdów, zaznaczone na rysunku planu linią przerywaną mogą być korygowane w zależności od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej w planie szerokości oraz przekroju, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie odpowiednio z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

Wyjaśnienie używanych pojęć

 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w  Halinowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3)      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

Source: http://dzielnice.lublin.eu/szerokie/nasza-dzielnica/sprawy-dzielnicy/Watch video "pochłaniające hałas kanalizacja"

Chapter 03 - Lord Jim by Joseph Conrad

UCHWAŁA Nr XLV/ 217/ 02

RADY MIEJSKIEJ  w HALINOWIE

  z dnia 16 września 2002 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego CHOBOT w gminie Halinów

 Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 5 i  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113 poz.984), w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120 poz. 1268  oraz z  2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz.1804) art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62  poz.718, z 2001r. Nr 46, poz.499 i  z 2002r. Nr 74,  poz. 676)  oraz  Uchwałą Nr V/63/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Gminy Halinów w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halinów oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Halinów oraz Uchwałą Nr X/143/99 z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/63/99, Rada Miejska w  Halinowie uchwala co następuje:

Zakres obowiązywania planu

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych wsi Chobot ,  w gminie Halinów.

Plan uchwala się w granicach ustalonych na rysunku planu sporządzonym na mapie w skali 1: 5000, który jest integralną częścią planu ( załącznik Nr 1 do uchwały).

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)      przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych   zasadach zagospodarowania,

2)      lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

3)      wymagań szczególnych przy inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, związanych z występowaniem lokalnych ograniczeń lub utrudnień,

4)      warunków dopuszczalnych przekształceń istniejących działek geodezyjnych,

5)      lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej kołowej,

6)      zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)        Linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu,

2)        Linie rozgraniczające ulic,

3)        Nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)        Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  ,

5)        Tereny zabudowy zagrodowej,

6)        Tereny  mieszkaniowo-usługowe,

7)        Tereny usług publicznych,

8)        Tereny zabudowy letniskowej

9)        Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

10)    Tereny usług i drobnej wytwórczości,

11)    Tereny rolne,

12)    Tereny zieleni leśnej,

13)    Strefa możliwego rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,turystyki i sportu ,

14)    Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu,

15)    Granice zasięgu stanowisk archeologicznych.

Orientacyjne linie rozgraniczające ulic i dojazdów, zaznaczone na rysunku planu linią przerywaną mogą być korygowane w zależności od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej w planie szerokości oraz przekroju, bez konieczności zmiany niniejszego planu.

Source: http://bip.halinow.pl/public/popup.php?id_menu_item=38830Impreza integracyjna 2016 (12 czerwca 2016)

Podobnie jak trzy lata temu tak i w tym roku na działce u zbiegu ulic Sławin i Strumykowej odbył się festyn zorganizowany przez Radę Dzielnicy Szerokie. Środki uzyskaliśmy od Urzędu Miasta Lublin

Zabawę  poprowadziła sprawdzona firma Prima P.P.H.U. Leszek Gęca, a wśród występujących znalazły się dzieci z przedszkola "U pana Kleksa" z ulicy Sławin 70 oraz młodzież z Ogniska Muzycznego "Mozart", które znajduje się dokładnie pod tym samym adresem co wcześniej wymienione przedszkole. Przez cztery godziny bawiły się zarówno dorośli i dzieci.

Chcieliśmy szczególnie serdecznie podziękować następującym osób, bez których zorganizowanie imprezy byłoby niemożliwe:

Dziękujemy ponadto za pojawienie się na naszym festynie następującym osobom:

Do zobaczenia (mamy nadzieję) już za rok.

Powiązane galerie:

Festyn na Szerokim 2016

Drugie spotkanie w sprawie Boh. Monte Cassino (28 luty 2016)

Krótka relacja ze spotkania jakie odbyło się 28 stycznia 2016 roku w siedzibie Rady Dzielnicy Szerokie z przedstawicielami Zarządu Dróg i Mostów oraz firmy EKKOM w sprawie projektu budowy przedłużenia ulicy Bohaterów Monte Cassino.

Pytania od mieszkańców:

Ubolewamy, że na spotkaniu nie było nikogo z dyrekcji Zarządu Dróg i Mostów oraz żadnego urbanisty przez co nie otrzymaliśmy odpowiedzi na niektóre z nurtujących nas pytań.

Inwestycje drogowe w Lublinie: Przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino (Kurier Lubelski - 30 sierpnia 2015)

Przebieg nowego odcinka na targeo.pl

Source: http://bip.halinow.pl/public/popup.php?id_menu_item=38806

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed