Metalne i plastične cijevi

Metalne i plastične cijevi

Looking for "metalne i plastične cijevi"?


Articles about metalne i plastične cijevi

What articles can you find on Google about metalne i plastične cijevi:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevine (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi) za koje tehnička svojstva i drugi zahtjevi nisu propisani posebnim propisom, ako ovim Propisom nije drukčije određeno.

Projektiranje, izvođenje, održavanje i način uporabe građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

(1) Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu:

– građevni proizvodi iz područja građevinarstva,

– građevni proizvodi iz područja potpuno/djelomično predgotovljenih građevnih elemenata,

– građevni proizvodi iz područja nosivih materijala i komponenata,

– građevni proizvodi iz područja ovojnica krovova i zgrada,

– građevni proizvodi iz područja unutarnjih/vanjskih komponenata/sklopova zgrada,

– građevni proizvodi iz područja grijanja/ventilacije/izolacije,

– građevni proizvodi iz područja pričvršćenja/brtvljenja/adheziva,

– građevni proizvodi iz područja zaštite od požara i srodnih proizvoda,

– građevni proizvodi iz područja električnih instalacija,

– građevni proizvodi iz područja plinskih instalacija,

– građevni proizvodi iz područja opskrbe vodom i kanalizacije.

Pojmovi rabljeni u ovom Propisu koji se odnose na građevne proizvode, tehničke specifikacije te postupke i sustave ocjenjivanja i potvrđivanja sukladnosti imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje područje građevnih proizvoda.

II. TEHNIČKA SVOJSTVA GRAĐEVNIH PROIZVODA

Građevni proizvodi moraju imati tehnička svojstva propisana Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i posebnim zakonom kojim su uređeni građevni proizvodi te moraju ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

III. GRAĐEVNI PROIZVODI

Proizvodnja građevnih proizvoda

(1) Građevni proizvodi proizvode se u tvornicama izvan gradilišta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka građevni proizvodi mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta ako je to određeno programom kontrole i osiguranja kvalitete sadržanom u projektu građevine.

(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se građevni proizvodi, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu s projektom građevine.

(1) Građevni proizvod proizveden u tvornici izvan gradilišta smije se ugraditi u građevinu ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

(2) Građevni proizvod izrađen na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smije se ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom građevine i ovim Propisom.

(3)U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom za taj proizvod i/ili projektom građevine, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač građevine mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.

(4) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Specificirana svojstva

(1) Tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema normama navedenim u prilozima ovoga Propisa i to za:

– građevne proizvode iz područja građevinarstva – u Prilogu »A«,

– građevne proizvode iz područja potpuno/djelomično predgotovljenih građevnih elemenata – u Prilogu »B«,

– građevne proizvode iz područja nosivih materijala i komponenata – u Prilogu »C«,

– građevne proizvode iz područja ovojnica krovova i zgrada – u Prilogu »D«,

– građevne proizvode iz područja unutarnjih/vanjskih komponenti/sklopova zgrada – u Prilogu »E«,

– građevne proizvode iz područja grijanja/ventilacije/izolacije – u Prilogu »F«,

– građevne proizvode iz područja pričvršćenja/brtvljenja/adheziva – u Prilogu »G«,

– građevne proizvode iz područja zaštite od požara i srodnih proizvoda – u Prilogu »H«,

– građevne proizvode iz područja električnih instalacija – u Prilogu »I«,

– građevne proizvode iz područja plinskih instalacija – u Prilogu »J«,

– građevne proizvode iz područja opskrbe vodom i kanalizacije – u Prilogu »K«,

te normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Propisa.

(2) Dopušteno je svojstva građevnog proizvoda iz jednog područja proizvoda specificirati prema normama iz područja proizvoda određenog prilogom ovoga Propisa i za drugu namjenu od one koja je određena tim prilogom, pod uvjetom da s takvim svojstvima i namjenom građevina ispunjava bitne zahtjeva za građevinu.

Potvrđivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti

(1) Potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda provodi se:

– prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti te postupcima i kriterijima Dodatka ZA norma navedenih u prilozima ovoga Propisa, za građevne proizvode za koje je hrvatska norma donesena prihvaćanjem usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna,

– prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti određenom posebnim propisom te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti za sva svojstva građevnih proizvoda uređena normom iz priloga ovoga Propisa koja se odnose na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, za građevne proizvode na koje se ne odnose hrvatske norme iz postavka 1. ovoga stavka,

te odredbama ovoga i posebnog propisa.

(2) Potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od norma na koje upućuju Prilozi »A« do »K« iz članka 8. ovoga Propisa provodi se prema tehničkim dopuštenjima za te proizvode, ako ovim Propisom nije određeno drukčije.

(3) Potvrđivanje sukladnosti, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje odnosno izdavanje potvrde o sukladnosti građevnih proizvoda.

(4) Ako je građevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom vodom, tada se za taj proizvod osim potvrđivanja sukladnosti u skladu sa stavkom 1., 2. i 3. ovoga članka mora provesti i postupak utvrđivanja podobnosti za tu namjenu prema posebnom propisu.

(1) Dokazivanje uporabljivosti građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu za potrebe tog gradilišta provodi se prema programu kontrole i osiguranju kvalitete građevine sadržanog u projektu građevine te odredbama ovoga Propisa.

(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete iz stavka 1. ovoga članka za dokazivanje uporabljivosti građevnog proizvoda obvezno uključuje zahtjeve glede:

– izvođačeve kontrole izrade i ispitivanja tipa građevnog proizvoda, te

– nadzora proizvodnog pogona i nadzora izvođačeve kontrole izrade građevnog proizvoda,

na način primjeren ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu.

(1) Građevni proizvodi se označavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme donesene prihvaćanjem usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna iz priloga ovoga Propisa. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

(2) Ostali građevni proizvodi se označavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama posebnog propisa.

(1) Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje građevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz priloga ovoga Propisa odnosno na način određen projektom građevine za građevne proizvode iz članka 6. stavka 2. ovoga Propisa.

(2) Ako norme iz stavka 1. ovoga članka ne sadrže odredbe glede uzimanja uzoraka, pripreme uzoraka i ispitivanja građevnih proizvoda, moraju se primijeniti postupci koji osiguravaju ocjenjivanje sukladnosti proizvodNe kaže se džabe da sirotinja kupuje dva, a možda i tri puta! 🙂 Prvi trimer za košenje trave u mom pola jutra velikom voćnjaku služio  mi je samo nekoliko desetina minuta iako sam ga platio zamalo 1.000kn.  Kriv sam jer se nisam raspitao i što sam naivno povjerovao trgovcu u  lokalnom dućanu u kojem često kupujem razne tehničke potrepštine i  sitnice (pipe, svrdla, vijke i sličnu sitnice).

OK škola je plaćena, servis glupog  crvenog MTB trimera traje nekoliko tjedana poslije čega ga poklanjam  bratiću, a ja odmah kupujem poznato ime Stihl model FS 55 za nekih  2.600kn (sada košta 2.900kn).

Raspitam se na prodajnom mjestu u čijem  sastavu radi i ovlašteni servis, kako to sve funkcionira, na što sve  trebam paziti, od čega se sastoji održavanje i tako to. Pokazali su mi kako se pokreće,  zaustavlja, mijenja silk i gdje se podmazuje. Mogli su me pitati što  planiram kositi i dati neki kvalitetniji savjet ali očito je kao  konzalting kod naših trgovaca nije jača strana. Valjda će i to jednoga  dana postati sastavni dio svake kupnje…

Stihl FS 55 sa dvostrukim rukohvatom je  prava mala zvijer! Na prvi pogled se vidi kvaliteta izrade, a mene  (strarog samovca) posebno raduje mogućnost kupnje svih rezervnih  dijelova i lagano održavanje bez posjete servisu.

Motor je izvanredan, snažan i živahan  ali čak i ovako skup i solidan proizvod pati od dječjih bolesti kao i  svi industrijski proizvedeni strojevi, bez obzira o čemu je riječ  (kosilica, bicikl ili traktor).

Mast za podmazivanje glave se uopće ne  može utisnuti unutra jer je potreban daleko veći pritisak i neka profi  mazalica koja može pod visokim tlakom utisnuti mast tamo gdje je  potrebna. 🙁

Šteta je da se glava ne može rastaviti,  očistiti, podmazati i ponovno sastaviti, ali to je već drugi problem.  Svi proizvođači vole zarađivati od prodaje dijelova pa tako i Stihl. Na  osnovu jednogodišnjeg iskustva i potrošenih 500-tinjak kuna na rezervne  dijelove, mogu Vam iz iskustva i “prve ruke” dati nekoliko savjeta i  preporuka.

Kosim  redovito pola jutra voćnjaka, potrošio sam u godinu i pol dana preko  oko 70 litara benzina, 100-tinjak metara PVC niti, 10-tak pari  aluminijskih vodilica, jednu sajlu gasa, nekoliko filtera za zrak i  plastični poklopac glave za košenje – dakle mjerodavan sam. 😉

Poslušao sam savjet servisera kod kupnje  i povremeno pokušavao utisnuti mast u glavu za košenje i to je to.  Nažalost to se pokazalo kao nedovoljno. Odmah po kupnji trimera potrebno  je dobro podmazati sajlu gasa i mehanizam za automatsko odmatanje  plastičnog flaksa ili silka.

Zašto? Zato jer sajla koja inače vrijedi  10-tak kuna kupljena u Stihlovim trgovinama košta 130kn! Po svemu  sudeći riječ je o sajli slabe kvalitete, koja nije tvornički podmazana  pa i ima veliko trenje između čelične sajle i plastične ovojnice.  Kvalitetne sajle za bicikle, motocikle i automobile imaju između  teflonsku ili silikonsku cjevčicu ili neki drugi materijal koji smanjuje  trenje i produljuje vijek što kod ove sajle nije slučaj. 🙁

Poslije  više od godinu dana korištenja – sajla se potpuno zaglavila i nije se  više mogla uopće pomicati, a kamoli dodavati gas. Kada sam je izvadio i  detaljno pregledao nije bilo pokidanih čeličnih niti kao ni bilo kakvih  vidljivih oštećenja. Sajla je išla lagano samo u ravnom položaju, kada  bi se malo svinula više se nije mogla pomicati – to je znak da je došlo  do velikog oštećenja unutar vanjskog plašta i nikakvo podmazivanje nije  pomagalo. Problem sa zaglavljivanjem sajle nastaje zbog višestrukog  savijanja (usukavanje) i potpuno nepotrebnog provlačenja iste kroz  kućište i oko motora do rasplinjača – riječ je o konstrukcijskom  propustu ili namjerno traljavoj izvedbi s ciljem bolje prodaje rezervnih  dijelova (ovo im je ujedno i najveći minus).

S obzirom da je kvaliteta ove sajle  slabašna, a cijena bezobrazno visoka, potrebno je istu dobro nauljiti  mineralnim ili sintetičkim uljem npr. SAE 45 ili podmazatiWatch video about metalne i plastične cijevi

What can you find on YouTube:

Sve vrste cijevi - plastične cijevi - Vodovodne cijevi - View Tipovi cijevi - od nehrđajućeg čelika

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed